Eldning av trädgårdsavfall

För eldning av trädgårdsavfall gäller för tillfället Lidköpings lokala renhållningsordning.

Eldning av torra löv, kvistar, grenar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För valborgsmässoeld och liknande krävs dispens från miljö- och byggnadsnämnden. I områden utanför detaljplanelagt område får eldning av trädgårdsavfall ske hela året. Detta gäller också jordbruks- och skogsverksamhet. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår samt i beaktande av brandsriskvarning.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett förtydligande av 30 § i renhållningsordningen för Lidköpings kommun och 8 § i lokala hälsoskyddsföreskrifter enligt ovanstående.

Förbudet att elda trädgårdsavfall är en ändring i avfallsförordningen som började gälla 1 januari 2024. Det syftar primärt till att främja materialåtervinning genom kompostering eller energiåtervinning för värme och energi till hushållen.

Det finns dock olika tolkningar på nationell nivå varför regeringen har meddelat att det kommer ske en översyn av reglerna under våren/sommaren 2024. Fram till dess är det i Lidköpings kommun de lokala föreskrifterna som gäller.

Vad gäller för eldning av trädgårdsavfall

Det har tidigare varit tillåtet att utanför detaljplanelagt område elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är inte längre tillåtet.

Förbudet mot eldning gäller inte jordbruks- och skogsverksamheter. Det är också tillåtet för alla att elda med ved, i syfte för matlagning och trivsel.

Med trädgårdsavfall menas löv, gräsklipp, grenar, rens från rabatter och liknande som uppstår vid skötsel av den vårdade tomten runt boningshuset.

För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

 • kompostera trädgårdsavfallet i din trädgård. Om du även ska lägga matrester i komposten så krävs en varmkompost och en anmälan till miljöenheten.
 • lämna det till återvinningscentralen

Vi kommer att uppdatera våra lokala hälsoskyddsföreskrifter med rätt information, eftersom paragraf 11 om eldning av trädgårdsavfall inte längre är aktuell.

Dispens för eldning

Dispens kan ges för att anordna en brasa vid en offentlig/allmän tillställning såsom valborgsmässofirande. För att få dispens från förbudet för privat eldning behöver något av följande kriterier vara uppfyllt:

 1. Det är inte tekniskt genomförbart att kompostera eller på annat sätt återvinna avfallet.
 2. Det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med kompostering.
 3. Det ger inte det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan. Exempelvis många och långa transporter.
 4. Det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Kontaktuppgifter till den som söker dispens. Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuell fakturamottagare.
 • Motivering till eldningen. Hur fördelarna överstiger nackdelarna och om det finns särskilda skäl.
 • Om det är en offentlig tillställning.
 • Var eldning kommer att ske.
 • Datum och tider när eldning kommer att ske.
 • Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
 • Vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljö.

Skicka in din ansökan i god tid då handläggningstiden beräknas kunna ta upp till 4 veckor. Skicka din ansökan till: miljohalsa@lidkoping.se

Vi tar ut en handläggningsavgift för din ansökan från och med 1 maj 2024. Avgift tas även ut vid avslag.

Har du synpunkter på någons eldning (inklusive kamin)?

Prata med den som eldar

Börja med att prata med personen på ett vänligt sätt. Berätta att du känner dig störd av till exempel röken från eldningen. Fråga om det går att ändra på det som du störs av.

Kontakta miljöenheten?

Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta oss på miljöenheten. Ett tips är att, under tre veckor innan du kontaktar oss, föra dagbok över dagar och tider som du störs och vad du störs av. Då har vi ett större underlag att utgå ifrån och kan hantera ditt klagomål snabbare.

Befogat klagomål

Bedömer vi att ditt klagomål är befogat så kan vi reglera din grannes eldning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Område miljö och hälsa via kommunens Kontaktcenter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se