Eldning och sotning

Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Område miljö och hälsa får ta emot många klagomål angående störningar från vedeldning. Rök från vedeldning kan bland annat innehålla cancerframkallande ämnen och stoft som är besvärande för astmatiker och andra personer med luftvägsproblem.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Riskerna för olägenheter är givetvis störst i tätorter där avstånd till grannar är kort. Du kan kontrollera om du har god förbränning i eldstaden genom att titta på röken. Om röken är svart sker en ofullständig förbränning. Är den gulaktig innehåller den mycket tjära. Helst ska röken vara vitaktig, eller bara ses som ett värmedaller.

Nyinstallerade vedpannor och kaminer ska uppfylla de utsläppskrav som ställs enligt Boverkets byggregler. Braskaminer får endast användas som tillfälligt komplement till fastighetens huvudsakliga uppvärmning. Eldning i äldre icke miljögodkända pannor kan vara förbjudet sommartid enlig lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Tänk på att installation av eldstad och rökkanal kräver en bygganmälan.

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll genomförs av Räddningstjänsten.

Eldning utomhus

Tänk på att du alltid eldar på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för konsekvenserna. Eldningen får inte medföra olägenhet för dina grannar. Räddningstjänsten lämnar råd om hur man eldar säkert. Förbud mot eldning kan gälla periodvis, kolla med räddningstjänsten vad som gäller.

Du får endast elda/grilla med lämplig ved eller briketter/kol - inte med avfall, inklusive trädgårdsavfall. Har du trädgårdsavfall du behöver bli av med ska det antingen komposteras eller lämnas till kommunens avfallshantering. Innehåller avfallet invasiva arter som exempelvis parkslide ska det läggas i dubbla plastpåsar och lämnas till förbränning hos kommunen.

Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt Brottsbalken 13 kap 6 § till allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Vem sotar i Lidköpings kommun?

Det är Sotargruppen som sotar i Lidköping.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se