Om att vara god man och förvaltare

Som god man är du ställföreträdare för någon med nedsatt förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

Vad gör en god man och förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär till exempel att du ser till att personen som du är god man för har de bidrag och insatser som hen har rätt till. Detta innebär att du kan behöva göra ansökningar, överklaga beslut, teckna/säga upp avtal och abonnemang eller förhandla om avbetalningsplaner och skuldsanering. Du kan även behöva företräda huvudmannen vid köp/försäljning av bostad eller vid bouppteckning/arvskifte där huvudmannen är dödsbodelägare.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom handlar exempelvis om att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna/överföra fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter. Du blir också redovisningsskyldig och ska årligen redovisa huvudmannens tillgångar, skulder, inkomster och utgifter till överförmyndaren.

Sörja för person

Sörja för person innebär att du bevakar mer personliga frågor. Du fungerar som en länk mellan din huvudman och hens omsorgsgivare och vårdinrättningar. Du ska även se till att personen kan utöva fritidsaktiviteter och ha sociala kontakter. Du bör därför träffa din huvudman varje månad för att försäkra dig om att hen har det bra. Du kanske vid hermbesök/samtal t.ex. uppmärksammar att huvudmannen behöver en kontaktperson, sysselsättning, insatser i hemmet, särskilt boende, hjälpmedel eller liknande.

Andra former av godmanskap

Ibland kan en god man behövas vid en specifik händelse, en så kallad tillfällig god man.

Det kan till exempel bero på att den gode mannen och huvudmannen har del i samma dödsbo eller fastighetsaffär och därför har samma intresse. Då kan den gode mannen av naturliga skäl inte företräda sin huvudman. Istället förordnas en tillfällig god man.

En tillfällig god man kan även tillvarata en omyndig persons intresse när hen inte kan företrädas av sina föräldrar, till exempelvis vid bodelning och arvskifte där barn och föräldrar har samma intresse.

Vem kan få god man eller förvaltare?

En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. De medicinska kriterierna är att du ska ha en kognitiv nedsättning på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Det räcker alltså inte att känna sig orolig för sin ekonomi eller tycka att det vore tryggt att få hjälp för att kunna få en god man eller förvaltare. Du ska heller inte kunna få hjälpbehovet tillgodosett genom mindre ingripande insatser såsom fullmakt eller liknande.

Förvaltarskap används endast om en god man inte räcker för att kunna hjälpa personen och där huvudmannen löper stor risk att skada sig själv eller sin egendom utan hjälp. Detta är vanligast när det gäller olika typer av missbruk, skuldsättning eller när det är uppenbart att man inte kan skydda sig från att bli utsatt för bedrägerier. När man har förvaltare begränsas man åtkomst till sina medel och kan inte själv ingå giltiga avtal såsom kreditköp osv.

Både godmanskap och förvaltarskap beslutas av tingsrätten.

Vem kan ansöka om god man eller förvaltare?

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av huvudmannen själv om hen har fyllt 16 år, av hens make eller sambo och huvudmannens närmaste släktingar samt av Överförmyndaren om det inkommit en anmälan om behov.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Lagen säger att till god man och förvaltare kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas.

Överförmyndaren kontrollerar alltid att den gode mannen inte förekommer i belastningsregistret, inte är aktuell hos Kronofogden och inte har egna från socialtjänsten såsom t.ex försörjningsstöd eller missbruksvård. Som god man och förvaltare har du stor nytta av att ha erfarenhet inom vardagsekonomi och kännedom om hur samhället fungerar. Man behöver också vara påläst så man vet vad uppdraget innebär. Överförmyndaren erbjuder informationsmaterial samt kostnadsfri grundutbildning.

I ansökan om god man eller förvaltare kan den som söker ange önskemål om vem som ska förordnas som god man eller förvaltare.

Arvode

Arvodet till god man och förvaltare beror på hur stort uppdraget är och hur mycket engagemang som krävs. Arvodets storlek bestäms av överförmyndaren, och brukar betalas årligen. Den gode mannen eller förvaltaren har även rätt till ersättning för vissa kostnader. Det är antingen huvudmannen eller kommunen som betalar arvodet, beroende på huvudmannens inkomst och ekonomiska tillgångar. Det styrs av lagen och huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet för sin gode man eller förvaltare. Arvodet är inte högt utan mer av symbolisk betydelse. Ett uppdrag som ställföreträdare ses till stor del som ett ideellt uppdrag.

Om uppdraget omfattar förvalta egendom blir du enligt lag redovisningsskyldig. Detta innebär att du före 1 mars varje år ska lämna in en årsräkning där du redovisar huvudmannens ekonomi för föregående år. Det är därför viktigt att du har en löpande bokföring och bra ordning på de verifikationer som ska bifogas som underlag till årsräkningen. Om du begär arvode kommer du få ett arvodesbeslut efter att din årsräkning granskats.

Mer information

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med flera | SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se