Regler, rutiner och allmän information

I självservice sköter du aktiviteter kopplat till ditt barn. Läs mer om hur självservice fungerar och vad det innehåller:

Är du intresserad av att veta mer om vad som gäller för dig som har ett skolval att göra åt ditt barn?

Övrig allmän information om vad som gäller för dig som har ditt barn inskriven på förskola eller fritidshem hittar du i flikarna nedan. Finns inte det du söker? Hör av dig till vårt kontaktcenter.

Fritidshem

Mitt barn har inte varit på fritids mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen inte för den tid som du använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till fritids?

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Går ditt barn redan på fritids när du blir arbetssökande får ditt barn fortsätta på fritids fem timmar per vecka. Antalet timmar påverkar inte avgiften.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till fritidshem?

Nej.

Vi väntar ett barn till. När måste vårt äldre barn sluta på fritids?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har möjlighet att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då har barnet inte längre rätt till fritids.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Har mitt äldre barn rätt till fritids?

Nej.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Vad kostar det att ha lovplats på fritids?

Kostnaden är 100 kr per dag och du betalar för de dagar som du ansöker om. Avgiften kan inte bli högre än maxavgiften per månad.

Förskola

Mitt barn har inte varit på förskolan mer än några dagar den här månaden, måste jag ändå betala full avgift?

Ja, du betalar för platsen som du abonnerar på inte den tid som ni faktiskt använder.

Jag är arbetssökande. Har mitt barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Jag är föräldraledig med ett yngre syskon. Har mitt äldre barn rätt till förskola?

Ja, ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vi ska ha ett barn till. När måste mitt äldre barn gå ner i tid till 15 timmar per vecka?

Från och med dagen mamman kommer hem från BB.

Jag är gravid och har idag graviditetspenning. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Graviditetsspenning räknas som sjukskrivning och ditt äldre barn har rätt att ha kvar sina nuvarande tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmar per vecka.

Jag är gravid och har börjat ta ut föräldrapenning för mitt ofödda barn. Hur många timmar har mitt äldre barn rätt till?

Ditt barn har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Hur de timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08:30-16:00.

Vilka tider gäller för mitt äldre barn när jag vistas på BB?

Det äldre barnet har rätt att ha kvar sina nuvarande tider alternativt ha pappans tider till dess mamman kommer hem från BB. Då gäller 15 timmer per vecka.

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst?

Ja, uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Vi behöver uppgiften för att kunna beräkna avgiften.

Mitt barn har fyllt tre år. Kommer avdraget på avgiften för allmän förskola att börja gälla nu?

Avdraget på avgiften med 28 procent för allmän förskola börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har ett äldre syskon. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Ja, under förutsättning att det äldre syskonet fortfarande är placerat på förskolan när det yngre barnet ska börja.

Mitt barn står i kö till en förskola där vi idag har har ett äldre syskon på skolan. Har det yngre barnet syskonförtur i kön?

Nej, syskonförtur gäller endast om ett äldre syskon är placerat på samma förskola.

När ditt barn ska börja på förskola behöver ni tid för att lära känna personal, lokaler, andra barn och nya rutiner. Den här perioden kallar vi för inskolning.

Inskolningen är en viktig tid för barnet men också för dig som förälder. Det är under inskolningen ditt barn, du som förälder och personalen bygger upp en ömsesidig kontakt och ett förtroendefullt samarbete.

Personalen kommer att kontakta dig via telefon och ni bestämmer ett datum när inskolningen ska börja. Under inskolningen kommer du och ditt barn att få lära känna personalen och andra barn. Ni kommer att delta i olika aktiviteter och ta del av rutiner som finns på förskolan.

Här hittar du vår broschyr om inskolning på förskola Pdf, 546.1 kB.

Fritids

Ditt barn får vara på fritids när du arbetar eller studerar och när du reser till och från studieplats. Schemat bygger på att den förälder som börjar senast lämnar barnet och den förälder som slutar tidigast hämtar barnet.

För barn på fritidshem lägger du schema för de tider du lämnar och hämtar ditt barn på fritidshemmet.

Ska barnet vara ledigt bockar du i rutan ledig under aktuell dag.

Förskola

I samband med inskolningen registrerar du de tider som kommer gälla när inskolningen är klar. Det gör du via appen Vklass.

Schemat ligger till grund för verksamhetens planering. Tänk på att räkna in tiden som går åt i samband med hämtning och lämning såsom hjälp med kläder och dagliga samtal med personalen. Lämna ditt schema i så god tid som möjligt och om du gör ändringar med kort varsel behöver du ta kontakt med personalen.

För att nå utbildningens mål är elevens närvaro av yttersta vikt. Vi uppmanar därför till att ledighet förläggs till läsårets lovdagar. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter maximalt 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.(Skollagen 7 kap 18§)

Enskild angelägenhet

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är: Frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet bör inte beviljas för regelbunden frånvaro såsom kulturaktivitet eller idrottsutövning som kan drabba enskilt ämne.

Synnerliga skäl

Enbart rektor kan besluta om ledighet längre än 10 dagar om det finns synnerliga skäl. Det betyder att ledighet i mer än 10 dagar enbart ska beviljas om skälen är särskilt ömmande vid en tidpunkt som inte är möjlig att flytta. Då ett beviljande av synnerliga skäl alltid innebär 10 dagars frånvaro kommer rektor informera barn- och skolnämnden om skälen till frånvaron.

Om eleven inte får ledigt

Om ledighetsansökan avslås och vårdnadshavaren ändå låter eleven vara frånvarande rapporteras ogiltig frånvaro till barn- och skolnämnden utifrån vårdnadshavarens ansvar att låta skolpliktigt barn fullgöra sin skolplikt.

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Vklass.

Fritidshem

Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Sjukanmälan gör via appen Vklass och det gäller både skola och fritidshem.

Förskola

Orkar inte barnet med vistelsen på förskolan på grund av feber, infektion, medicinering eller annan orsak, ska barnet vara hemma. En tumregel är att barnet bör vara feberfritt ett dygn innan det kommer tillbaka. Tänk på att ditt barn ska orka med en hel dag i barngruppen. Om personalen bedömer att ett barn inte orkar delta i verksamheten tar de kontakt med någon av föräldrarna.

Har ditt barn en smittsam sjukdom är det viktigt att personalen blir informerad. Vid magsjuka bör det ha gått minst två dygn sedan sista kräkningen eller diarrén innan barnet kommer tillbaka. Syskon till magsjuka barn bör också stanna hemma.

Anmälan om sjukfrånvaro

Du anmäler sjukfrånvaro via appen Vklass. Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Mediciner

Om ditt barn behöver ta mediciner är det viktigt att medicinen tas hemma, före respektive efter vistelsen i verksamheten. Det är säkrast för barnen. Vi vill inte att någon medicin ska förväxlas. Berätta för receptskrivande läkare att ditt barn endast kan ta medicinen morgon och kväll. Anser läkaren att medicinen måste tas under tiden barnet är i förskolan, kontaktar du rektorn.

Fritidshem

Om du blir föräldraledig

Ditt barn har inte möjlighet att vara på fritids när du är föräldraledig. Du måste då säga upp platsen och det gör du enklast via vår e-tjänst Självservice förskola och fritids. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Om du är arbetssökande

Barn till arbetssökande har inte möjlighet att börja på fritids. Om ditt barn redan går på fritids när du blir arbetssökande får barnet fortsätta där fem timmar i veckan. Hur de fem timmarna ska delas upp bestämmer du ihop med personalen. Antalet timmar påverkar inte avgiften. Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Förskola

Om du är föräldraledig med ett yngre syskon eller om du är arbetssökande erbjuds ditt barn att delta i verksamheten på förskolan 15 timmar per vecka. Erbjudandet är till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Hur timmarna ska vara fördelade bestäms ihop med personalen men de bör ligga inom tiden 08.30-16.00.

Ditt barn har inte möjlighet att komma en annan dag än de som är överenskomna som kompensation för till exempel röd dag, stängningsdag eller annan frånvaro. Du har inte heller rätt att utöka tiden en av barnets ordinarie dagar.

Även barn som inte är gemensamma räknas som barn i familjen och bör följa samma regler.

Fritidshemsverksamheten har stängt fyra arbetsdagar per år (kalenderår) för personalens kompetensutveckling och planering. Du får reda på vilka dagar det gäller, senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

En del barn behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det kan vara för sin egen utvecklings skull eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens sociala situation. Skolbarnomsorgen har ett särskilt ansvar för de barn som behöver särskilt stöd. Hör av dig till Lidköpings kommun om du har frågor om detta.

Ditt barn är inskrivet på fritidshemmet under de tider som du angett i barnets schema. När ditt barn är inskrivet har vår verksamhet tillsynsansvar för barnet. Om ditt barn går ifrån verksamheten för att delta i en aktivitet, till exempel kyrkornas juniorverksamhet, skrivs barnet ut från fritidshemmet under den aktuella tiden. Det innebär att du som förälder, alternativt annan verksamhet har ansvaret för barnet under den här tiden.

Glöm inte uppge avbrottet för annan verksamhet i barnets schema genom att skriva i meddelanderutan under aktuell dag.

Kontakta Lidköpings kommun om ni önskar byta fakturamottagare inom familjen.

En faktura eller var sin faktura

Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad kan välja ett av två alternativ när det gäller barnomsorgsavgiften:

Alternativ 1 – endast en vårdnadshavare står för platsen

Platsinnehavaren tar hela avgiften och registrerar både sina tider och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka. Avgiften baseras då på platsinnehavarens inkomst och endast platsinnehavaren får faktura. Om platsinnehavaren får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Platsinnehavaren ansvarar för att säga upp platsen. Behöver då den andre vårdnadshavaren plats måste han eller hon ansöka på nytt.

Alternativ 2 – båda vårdnadshavarna står för platsen

Båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och får var sin faktura. Vårdnadshavarna registrerar var och en sina tider och var sin inkomstuppgift. Avgiften baseras då för var och en på dennes inkomst. Om en vårdnadshavare får en ny sambo ska även sambons inkomst registreras. Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda platsinnehavarna.

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är en förutsättning för att kunna ge de bästa möjligheter för barnets utveckling och lärande. Fritidspersonalen deltar oftast på de föräldramöten som skolorna anordnar. Tillsammans med övriga föräldrar får du då information om fritids och kan diskuterar aktuella frågor.

Intresseförening

Många skolor har en intresseförening för de föräldrar som har barn på skolan. Föreningarnas uppgift är att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola och de är religiöst och partipolitiskt obundna.

Föräldraföreningens styrelse har regelbundna möten med rektor och personalrepresentant, där styrelsen får information om situationen på skolan, aktuella förändringar, ekonomi med mera. Styrelsen får möjlighet att delge frågor, funderingar, synpunkter och förslag kring skolans verksamhet.

Avgiftsfri allmän förskola är till för de barn vars föräldrar inte har behov av omsorg på grund av arbete eller studier. Detta för att de barnen också ska få ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Men vi erbjuder även avgiftsfri allmän förskola till föräldralediga, arbetssökande eller andra vars arbetstider gör det möjligt att välja avgiftsfri tid.

Det innebär att alla 3-5-åringar har möjlighet att få delta tre timmar per dag i förskola avgiftsfritt från och med augusti det år barnet fyller tre år. Detta gäller under förutsättning att tiden ligger mellan 08:30 och 11:30 fem dagar i veckan. Barnet äter inte frukost och inte lunch och får inte heller vara på förskolan under loven. Avgiftsfri allmän förskola följer skolåret och kan tidigast börja gälla det datum grundskolorna startar.

Övriga 3-5-åringar, med plats i förskola, får ett avdrag på 28 procent av avgiften som ska motsvara de avgiftsfria timmarna. Avdraget gäller oavsett hur många timmar barnet har och börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. Under våren det år ditt barn fyller tre år kommer du få information om allmän förskola.

Platsen måste utnyttjas
Det är inte möjligt att påbörja eller ändra tider till avgiftsfri allmän förskola och sedan inte utnyttja platsen. Det är alltså inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola i samband med semester, ledighet, sjukdom eller annan frånvaro för att slippa avgift under frånvaron. Eftersom avgiften utgör en årsavgift som betalas med fast belopp under årets samtliga månader utgår avgift även under ledigheten. Av samma anledning är det inte möjligt att ändra till avgiftsfri allmän förskola under eller i anslutning till skolloven.

Du loggar in med BankId i appen Edlevo.

Registrera barnschema

Det är viktigt att du löpande fyller på nya tider i barnets schema i så god tid som möjligt. Tänk på att fylla i alla tider (inklusive skoltider för barn i fritidshem). Om ditt barn ska vara ledig en dag lämnar du den dagen tom, utan tider. Ska barnet vara ledig hela veckan markerar du rutan Ledig hela veckan.

Anmäla sjukfrånvaro till förskola och fritidshem

Du kan anmäla sjukfrånvaro via appen. Vid smittsam sjukdom, som till exempel magsjuka, kan det vara bra att även informera personalen om orsaken.

Tänk på att anmälan om sjukfrånvaro endast gäller barnomsorgen. Sjukanmälan till skolan och fritids gör du via appen Vklass. Sjukanmälan till Gröna fyren görs i appen Edlevo.

Kontaktuppgifter

Om du får nytt telefonnummer eller ny e-postadress kan du ändra uppgifterna i appen. Du hittar dina kontaktuppgifter under menyn uppe i högra hörnet. Där väljer du Visa fullständig profil. Namn och adress kan du inte ändra eftersom det styrs från Skatteverkets folkbokföring.

Personer som får hämta ditt barn

Du kan fylla i kontaktuppgifter till en anhörig som får hämta ditt barn när du som vårdnadshavare inte har möjlighet. För att lägga till en anhörig går du via Barnschema i appen. Där hittar du Personer som får hämta barnen. Personalen kommer se de uppgifter du registrerat i sitt planeringsverktyg.

Avsluta placering

När det blir dags att avsluta ditt barns placering kan du enklast göra det via appen.

Ansökan kan göras nio månader innan du önskar placering och det är bra att ansöka i så god tid som möjligt. Ansök till den dag du önskar börja skola in ditt barn och räkna med att inskolningen kan ta upp till tio dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen börjar. Här kan du läsa mer om självservice och göra din ansökan.

Önskemål

Vår ambition är att tillgodose dina önskemål så långt som möjligt men ibland kan det vara svårt. Vilken tidpunkt och var du önskar plats påverkar hur väl vi kan möta önskemålen. Är det ont om platser på den förskola du önskar försöker vi hitta en plats i ditt närområde.

När kan jag få plats?

Vi har en skyldighet att erbjuda dig en plats utan skäligt dröjsmål. Det innebär i praktiken att om du önskar plats med kort varsel har har vi ändå fyra månader på oss att ordna en plats någonstans i kommunen.

Turordning

Det finns vissa turordningsregler som vi arbetar efter vid placeringarna av barnen. Utöver ansökningsdatum finns det annat som påverkar turordningen. Barn med rätt till särskilt stöd och om det finns äldre syskon placerade, är faktorer vi måste ta hänsyn till.

Prioriteringsordning vid placering

  • Barn som fått placering på grund av särskilda skäl.
  • Barn som har syskon placerade på förskolan, omflyttningar prioriteras.
  • Övriga enligt ködatum, omflyttningar prioriteras.

All skolverksamhet ska arbeta aktivt för att förhindra kränkningar, trakasserier och diskriminering. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska förskolan och skolan beskriva sitt arbete i en årlig plan. Inom Sektor bildning finns det en plan för varje skolenhet. Om du vill läsa enhetens plan tar du kontakt med rektor på enheten eller Sektor bildning.

Planens innehåll

En ny plan ska upprättas varje år på skolenheten. Personal och barnen/elever deltar på olika sätt i arbetet med planen och planen finns tillgänglig på enheten. Innehållet i den nya planen bygger på en utvärdering av arbetet enligt förra årets plan och på en kartläggning och analys av nuläget på skolenheten.

I planen ska förskolan och skolans främjande och förebyggande arbete beskrivas. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det är ett långsiktigt arbete som gäller alla. I planen finns en beskrivning av hur det främjande arbetet ska gå till när det gäller de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). Det förebyggande arbetet handlar om att identifiera och avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkningar. Här är kartläggningen av läget på skolenheten en viktig utgångspunkt.

I planen finns även rutiner för hur man ska agera om en elev upplever sig kränkt en annan elev eller om en elev upplever sig kränkt av personal.

Planen avslutas med definitioner av begrepp som används i dokumentet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se