Livsmedelsföretag

 Alla som driver ett livsmedelsföretag ska vara registrerade hos kommunen eller länsstyrelsen, alternativt godkända eller registrerade hos Livsmedelsverket, beroende på typ av verksamhet. Exempelvis restauranger, kiosker, butiker och dricksvattenanläggningar ska vara registrerade hos kommunen. Kommunens livsmedelsinspektörer utgår ifrån Område miljö och hälsa i Lidköping.

Inspektörerna utför kontroller av hur verksamheten fungerar samt hur risker identifierats och hanteras. Syftet med livsmedelskontrollen är att se till att företagen följer gällande lagstiftning. Grunden i lagstiftningen är att de livsmedel som konsumenterna har tillgång till är säkra. Konsumenterna ska också få korrekt information om livsmedlen så att de kan göra medvetna val utan att bli vilseledda eller lurade.

Anmälan om registrering

Alla som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet ska anmäla det till Område miljö och hälsa. Varje anläggning som hanterar livsmedel måste vara registrerad hos kommunen. Behöver anläggningen ett godkännande istället för en registrering så är det Livsmedelsverket du ska vända dig till.

Det finns undantag från kravet på registrering om hanteringen inom verksamheten når ytterst få personer eller om hanteringen sker ytterst sällan. Det är alltid kommunens livsmedelsinspektörer som gör bedömningen om en verksamhet behöver vara registrerad eller inte.

E-tjänst

Anmälan till kommunen kan göras via e-tjänsten under Självservice.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du få hjälp av Kontaktcenter.

Ägarbyte eller byte av organisationsnummer

Det är viktigt att komma ihåg att en registrering av en verksamhet är knuten till företagets organisationsnummer och inte till exempelvis en lokal. Därför upphör registreringen att gälla vid byte av organisationsnummer. Om du byter organisationsnummer på din verksamhet behöver du alltså registrera dig på nytt.

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till en annan företagare ska du meddela detta till Område miljö och hälsa.

Lokalens utformning

För att undvika att behöva göra kostsamma ändringar på grund av att fel och brister upptäcks vid livsmedelskontroll är det viktigt att vara noga när du planerar, bygger och inreder din verksamhet. Tänk på att det ska vara lätt att rengöra och underhålla utrymmen, inredning och utrustning. Det ska också finnas ändamålsenlig ventilation och belysning.

Personal som hanterar oförpackade livsmedel får inte använda samma toalett som verksamhetens gäster. Det måste också finnas tillräckligt med handtvättsställ. Det är alltid den som driver livsmedelsanläggningen som har yttersta ansvaret för att lokalen är lämplig.

Riskbaserad kontroll

Livsmedelskontrollen är riskbaserad. Det betyder att en anläggning som till exempel hanterar rått kött och som därmed innebär större risker för konsumenten ifall något går fel kontrolleras oftare än en anläggning som bara lagrar torra eller djupfrysta livsmedel.

Inspektion görs främst genom oanmälda besök. Ofta vill inspektören också dyka upp när det är hektiskt i verksamheten för att kunna se ifall rutiner efterlevs när det är stressigt. Kontrollen kan också göras genom föranmälda besök om det är något speciellt som ska kontrolleras och där det krävs att en viss person i verksamheten är närvarande.

Ibland behöver vi göra en så kallad revision där man noggrant tittar på alla detaljer inom ett eller flera områden i verksamheten. Vid alla typer av besök kan inspektören också välja att komplettera kontrollen med provtagning.

Konsekvenser vid fel och brister

Du som verksamhetsutövare är skyldig att rätta till fel och brister som framkommer vid kontrollen av din livsmedelsverksamhet. Vid enklare brister räcker det oftast med att beskriva hur du kommer att åtgärda felen, så följs det upp vid en senare kontroll. Vid allvarliga brister eller om tidigare brister inte åtgärdats ska krav på åtgärder ställas av kontrollmyndigheten. Det kan innebära att hela eller delar av verksamheten förbjuds tills dess att alla brister åtgärdats.

Om en verksamhetsutövare inte vill rätta till bristerna kan kontrollmyndigheten också välja att vitesförelägga verksamheten. Det innebär att verksamheten får böta en summa pengar för varje gång kontrollmyndigheten upptäckter att samma brist kvarstår. I allvarliga fall kan verksamheten också åtalas för brott mot livsmedelslagstiftningen.

Avgifter

Det är den kommunala nämnden som bestämmer timtaxan för livsmedelskontroll. Timtaxan justeras varje år.

Vid registrering av en ny livsmedelsverksamhet tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete. Sedan betalar verksamheten en avgift efter kontrollbesök. Denna avgift beror på verksamhetens storlek och typ.

Om bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen konstateras vid kontrollbesök och vi anser att en uppföljande kontroll är nödvändig så görs ett återbesök i verksamheten. För det tas en timavgift ut som motsvarar den tid som myndigheten lagt ned på att förbereda, genomföra och administrera arbetet för kontrollen.

Information och rådgivning

Livsmedelsinspektörerna kan tillhandahålla information och rådgivning så att det underlättar för dig som verksamhetsutövare att fullgöra dina skyldigheter enligt lagen.

Det kan finnas olika sätt att följa livsmedelslagen. Exakt vad du som livsmedelsföretagare ska göra för att åtgärda en brist eller hur du ska utforma din lokal kan vi inte bestämma åt dig, för det skulle innebära att vi hamnar i en jävssituation. Men vi hjälper alltid till med råd och tips på hur du kan tänka för att gå vidare och var du kan hitta den hjälp du behöver när det uppstår problem i din verksamhet. Vi kan också berätta i generella drag kring hur man kan tänka i en viss situation, samt hjälpa till att tolka lagar och regler. Givetvis hjälper vi dig också med alla frågor kring kommunala avgifter och registrering.

Mer att tänka på om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet

Bygglov eller bygganmälan kan behövas om du ska ändra en byggnad eller dess användning, för att sätta upp skyltar på fasaden, med mera.

Serveringstillstånd måste du ha om du vill servera öl, vin, sprit eller andra jästa alkoholdrycker.

Om du till exempel ska använda gasol i köket eller utegrillen behöver du tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

Har du frågor om utrymningsvägar och brandskydd kan du prata med Räddningstjänsten. De har tillsyn och ställer krav på bland annat utrymningsvägar och hur man hanterar gasol.

På Livsmedelsverkets hemsida finns ytterligare stöd och hjälp att få.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se