Kvalitet och resultat

Lidköpings kommun vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet. Vi vill uppfylla och helst överträffa våra kunders förväntningar.

Målen är de förtroendevaldas viljeinriktning och definierar vad som ska prioriteras under mandatperioden för att nå kommunens vision.

Styrkort 2024-2027

Mål 1: Hållbart, robust och anpassningsbart samhälle

 • Vi anpassar oss till klimat- och samhällsförändringar.
 • Det hållbara och cirkulära förhållningssättet är en naturlig del i kommunens verksamheter.
 • Vi har tagit steg mot en högre grad av självförsörjning av lokal energiproduktion.
 • Vi har utvecklad infrastruktur som möter behoven av transporter på vägar, järnvägar och vatten.
 • Vi tar ansvar för civilt försvar och har utvecklade samarbeten med berörda myndigheter och organisationer.

Mål 2 : Attraktiv stad och landsbygd

 • Lidköping växer och utvecklas på ett sätt som skapar förutsättningar för ett gott och hållbart liv.
 • Vi har ändamålsenliga bostäder och boendemiljöer med tillgång till kommunal service och goda kommunikationsmöjligheter.
 • Social omsorg och bildning kännetecknas av god funktion och kvalitet.
 • Här finns ett rikt kultur- och fritidsliv som ökar Lidköpings attraktivitet.
 • Vi har goda förutsättningar för konkurrenskraftigt och växande näringsliv.
 • Lidköping är en välkomnande och naturlig mötesplats för evenemang och besökare.

Mål 3: Tryggt, självständigt och utvecklande liv

 • Alla invånare är inkluderade i samhället och har ett tryggt och självständigt liv med möjlighet att påverka sin egen livssituation.
 • Tillgången till föreningsliv, kultur och fritidsaktiviteter ger tillhörighet och ökat välbefinnande hos invånarna.
 • Alla har förutsättningar för god hälsa och erbjuds vård och omsorg på lika villkor.
 • Skapa förutsättningar för barns och ungdomars rätt att lära för livet, och att utvecklas till självständiga individer.
 • Fler som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller sysselsättning.

Mål 4: Attrahera och utveckla nuvarande och framtida medarbetare

 • Invånarnas kompetenser möter arbetsmarknadens behov.
 • Kommunikationer till och från Lidköping möjliggör pendling för arbete och studier.
 • Invånarna erbjuds möjlighet till studier på olika nivåer.
 • Vi är en attraktiv arbetsgivare, tar tillvara på medarbetares kompetens och engagemang, attraherar nya medarbetare samt möjliggör ett hållbart arbetsliv.
 • Kompetensutveckling och möjlighet till omställning sker kontinuerligt för att möta medarbetares och verksamheters behov.

Mål 5: Nyskapande arbetssätt och effektiva processer

 • Vi möjliggör förbättrade samarbeten och resursoptimering via kommunkoncernen när vi verkar för och uppfattas som ”ETT Lidköping”.
 • Våra verksamheter är innovativa och kostnadseffektiva och möter invånarnas behov.
 • Digitaliseringens möjligheter till verksam och användarvänlig utveckling prioriteras.

Kommunens vision och strategiska mål

Kommunens vision är: Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun.

Våra strategiska mål hjälper oss uppnå vår vision

 • Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
 • Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
 • Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se