Värmepump

 Värmepumpar är populära alternativ för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Du som vill installera en värmepump som tar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten ska anmäla detta till Område miljö och hälsa. Inom vissa områden, till exempel skyddsområden för vattentäkt, gäller särskilda regler.

Anmälan

Värmepumpar är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, § 17. (Om de är på 10 MW eller större är de anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen i stället.) Kommunen kan besluta att det ibland istället krävs tillstånd. Anmälan ska lämnas in i god tid före installation (sex veckor). Påbörja inte installationen innan du har fått svar från Område miljö och hälsa.

Anmälan måste också vara komplett innan handläggningen av ärendet påbörjas.

Följande ska inkluderas i anmälan:

 • Situationsplan där följande framgår: Borrhåls- eller kollektorplacering, vattentäkt och avloppsanläggningar inom 50 meter från anläggningen, vattendrag samt byggnader, tomtgränser och vägar.
 • Om planer finns på att nyttja annans mark för hela eller delar av anläggningen krävs arrendeavtal eller liknande.
 • Medgivande från grannar vid placering av borrhål/kollektor närmare än 10 meter från tomtgräns.

E-tjänst

Du anmäler installation av värmepump (eller söker tillstånd) via Självservice.

Värmepumpar kan medföra negativa effekter på till exempel grundvattnet, grannens värmepump eller bullerstörning. Anmälningsplikten syftar till att ge Område miljö och hälsa kunskap om anläggningarna för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om ytterligare skyddsåtgärder behöver vidtas.

Luftvärmepumpar omfattas inte av anmälningsplikten men kan ge upphov till bullerstörningar. Det är därför viktigt att tänka på var man placerar utedelen. Den bör inte placeras för nära en granne.

Tillståndsansökan

Inom vattenskyddsområden och vissa andra områden med detaljerade bestämmelser kan det krävas tillstånd för att inrätta en värmepumpsanordning. Inom primär skyddszon för vattentäkt medges inte energibrunnar.

Att installera en värmepump utan att ha gjort en anmälan eller utan att ha fått tillstånd när så krävs innebär att Område miljö och hälsa måste besluta om miljösanktionsavgift när de får kännedom om installationen.

Tänk på detta vid installation och underhåll

 • Värmepumpar innehåller köldmedier, ämnen som effektivt transporterar värme eller kyla genom systemet. Om köldmediet är en så kallad f-gas (fluorerad växthusgas) omfattas det av köldmedielagstiftningen vilket kan innebära att installation endast får utföras av certifierad person. Alla ingrepp (reparationer, påfyllning med mera) i systemet som innebär hantering av f-gas ska utföras av certifierade personer. Om mängden köldmedium motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer, omfattas anläggningen av krav på regelbunden läcksökning samt (vid 14 ton eller mer) årsrapport till Område miljö och hälsa.
 • Det finns hermetiskt slutna system som inte kräver installation. Dessa ska vara märkta som hermetiskt slutna. Om systemet är hermetiskt slutet krävs inte certifierad kyltekniker.
 • Begär att få tydliga drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören. Kontrollera att det framgår vad som ska göras om det blir ett driftavbrott och/eller köldbärarvätska läcker ut.
 • Dräneringar, el- och telekablar och VA-ledningar på fastigheten ska identifieras före borrning/nedläggning av kollektorslang. Eventuella skador ansvarar fastighetsägaren för.
 • Vid installation av jordvärme bör du märka ut platsen för kollektorslangen med plastband. Se till att få en bra ritning över anläggningen.
 • Avstånd till vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara minst 20 meter för jordvärme eller 30 meter för bergvärme, för att undvika påverkan. Risk för påverkan på vattentäkt finns dock på avstånd över 100 meter. Energibrunnen bör placeras nedströms gentemot vattenbrunn och uppströms mot avloppsanläggning.
 • En bergvärmepump utnyttjar den energi som finns i berggrunden. Temperaturen i omgivande mark kan påverkas av borrhålet. För att effekten i ett borrhål inte ska minskas rekommenderas ett avstånd på cirka 20 meter mellan två borrhål. Därför bör borrhålet placeras minst 10 meter ifrån tomtgräns, för att uppnå 20 meter mellan ditt och grannens eventuella borrhål.
 • Minst en säck absorptionsmedel för oljeupptagning ska finnas vid arbetsstället.
 • Brunnsborraren skall följa kriterierna för Normbrunn 16. Normbrunn 16 är en sammanställning av de krav som bör gälla för att säkerställa en väl fungerande energikälla till kunden samt minimera riskerna för påverkan av grundvatten vid utförande av en energibrunn, gjord av Sveriges geologiska undersökning (SGU).
 • Brunnsborraren ska vara certifierad och bör ha en ansvarsförsäkring som täcker miljöskador. Du kan kontrollera om en brunnsborrare har certifikat på ri.se.
 • Borrvattnet skall avslammas innan det leds ut. Om borrvattnet kommer att avledas till dagvattnet behöver du kontakta kommunens Vatten och avloppsavdelning.
 • Om värmepumpen ersätter oljeeldning ska information om att cistern tas ur bruk meddelas Område miljö och hälsa skriftligen. Detta kan göras via självservice/e-tjänst.
 • Kontakta alltid elnätsägaren för att bekräfta att elnätet klarar belastningen från värmepumpen.
 • Frågor som rör värmeanläggningars teknik, effektivitet, ekonomi och möjlighet till konverteringsbidrag kan ställas till kommunens energi- och klimatrådgivare.

Du kan läsa mer om köldmedier under bygga, bo och miljö.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se