Logotyp

Helhetslyftet

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Personer som kommit till Sverige från länder utanför EU/EES och står långt från arbetsmarknaden behöver ofta stöd i sin språkinlärning. Språk och arbete behöver gå hand i hand.

I projektet Helhetslyftet finns extra språkstöd, jobbspår och kombinationsutbildningar där samverkan mellan språkinlärning och yrkesutbildning är nyckeln. Insatser kring hälsopromotion och stöd till föräldrar i nytt land är också viktiga delar för att öka förutsättningarna för arbetet och känslan av delaktighet.

Personalen i Helhetslyftet kommer att få kompetensutveckling löpande under projektet där stort fokus kommer att ligga på frågor kring bemötande, medskapande och EU:s horisontella principer; jämlikhet, jämställdhet och ickediskriminering.

Projektet är treårigt och sträcker sig till sommaren 2025, finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners med verksamhet i 16 kommuner i Västra Götaland och Kungsbacka kommun i Halland. I partnerskapet ingår region, kommuner inklusive vuxenutbildningar, naturbruks- och folkhögskolor, studieförbund och frivilligorganisationer.

Varje insats i Helhetslyftet ska leda till en högre grad av självbestämmande för den enskilde personens utveckling mot ökade språkkunskaper och vägen mot studier eller arbete. Genom Helhetslyftet ska individer ges ökad kontroll över sin väg mot större delaktighet i samhället.

Totalt ska 2400 tredjelandsmedborgare nås i projektets insatser. Rekrytering av deltagare sker lokalt hos varje partner men bygger på utvecklad samverkan med såväl offentliga aktörer som civilsamhällesaktörer.

Helhetslyftets andra målgrupp är de medverkande organisationerna och dess medarbetare. Ett syfte är att samordna parallellt pågående insatser för att ge den enskilde personen en snabbare och effektivare väg till studier eller arbete.

Projektägare

Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen

Budget

Total budget 119,6 mnkr
AMIF 90% finansiering: 107,7 mnkr
Finansieringen avser kostnader för personal anställd av projektpartners samt OH.

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025

Projektpartners

Projektägare Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar med tolv kommuner, tio folkhögskolor (fhsk) och sju övriga aktörer.

Kommuner: Borås, Bollebygd, Falköping, Härryda, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skövde, Strömstad, Vårgårda samt Kungsbacka kommun i Region Halland.

Folkhögskolor: Angered folkhögskola, Billströmska folkhögskolan, Borås folkhögskola, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola, Hjo folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Mångkulturella folkhögskolan och Nordiska folkhögskolan.

Övriga aktörer: VGR Naturbruksförvaltningen, Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommun), Restad gård utbildning AB, Röda Korset Vänersborg, Sensus studieförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Support Group Network.

Insatser

Alla insatser genomförs inom ramen för fem verksamhetsområden:

  • Integrationsfrämjande insatser för boende på Restad gård
  • Nästa steg - Hälsoskola och folkhögskolekurs
  • Förberedande jobbspår i kommuner och på folkhögskolor
  • Kombinationsutbildningar. Samordnas av Skaraborgs Kommunalförbund. De kommuner som deltar med respektive Vuxenutbildning är Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Vänersborg, Trollhättan och Strömstad
  • Gemensam kompetensutveckling för personal

Projektet är utformat så att olika verksamhetsformer som folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter i alla verksamhetsområdena möts i syfte att öppna för dialog mellan parter samt att stärka befintliga samarbeten.

Bakgrund och utmaningar

Hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare beror bland annat på att tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte fullt ut matchar den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som befintliga utbildningsinsatser inte alltid passar målgruppen.

Utbildningssatsningar som tidigare gjorts har varit alltför kortsiktiga och ofta har det saknats ett övergripande ansvar för en långsiktig samverkan för insatserna.

Mål och förväntade effekter

  • Att utveckla och förbättra kapacitet och samverkansdialog mellan integrationsansvariga aktörer i olika samhällssektorer. Målet är en effektivare integrationsprocess som är flexibel och som bättre kan möta behoven hos den enskilde deltagaren och på arbetsmarknaden.
  • Att öka delaktigheten hos målgruppen i förbättrade utbildningsinsatser med tydliga mål, samt ge kompetensstöd till medarbetare som möter deltagare.
  • Att arbetsgivare ser målgruppen som en resurs och att de blir en naturlig del i kompetensförsörjningen.
  • Att sänka arbetslösheten och att bidra till en ökad känsla av integration bland tredjelandsmedborgare.
Logotyp VG regionen och EU
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se